INTERNATIONALE BEPALINGEN TER VOORKOMING VAN AANVARINGEN OP ZEE PDF

Internationale bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee, by Pierre Deseck; 1 edition; First published in ; Subjects. U kunt de volledige tekst van Verdrag inzake de Internationale Bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee, , Londen, in Dutch-English from Reverso Context: het Verdrag inzake internationale bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee van (COLREG 72);.

Author: Kajishakar Shakataur
Country: Mongolia
Language: English (Spanish)
Genre: Science
Published (Last): 18 February 2013
Pages: 72
PDF File Size: 20.53 Mb
ePub File Size: 17.23 Mb
ISBN: 969-9-57682-438-3
Downloads: 40529
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Vijora

Ten aanzien van artikel 2 van het Verdrag bestaat overeenstemming dat het Koninkrijk der Nederlanden met het oog op de beveiliging van het hoofdvaarwater in de noordelijke toegang van het hoofdvaarwater tot de Bocht van Watum geen grotere diepte dan 4,5 meter bij het gemiddelde laagwater-springtij tot stand brengt.

Artikel 37 Toon relaties in LiDO.

Het Koninkrijk der Nederlanden verzorgt en onderhoudt de bebakening in of aan de Bocht van Watum en in of aan de noordelijke en de zuidelijke toegang van het hoofdvaarwater tot de Bocht van Watum; de Bondsrepubliek Duitsland verzorgt en onderhoudt de bebakening in of bepalungen het hoofdvaarwater. Het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland hebben overeenstemming bereikt over de volgende bepalingen:.

Voor de begrenzing van de Westerbalje geldt de grens van de Eemsmonding. Het voornoemde vereiste van onderling goedvinden is niet van toepassing voor wetten en voorschriften waarmede de Nederlandse Antillen uitvoering geven aan algemeen aanvaarde internationale voorschriften met betrekking tot de lozing van olie, oliehoudend afval en andere schadelijke stoffen. Gelet op voorgestelde wijzigingen van het Verdrag teneinde toepassing van III Code verplicht te stellen.

Snel professioneel Juridisch advies. The present Convention and vwn Regulations shall be deposited with the Organization, and the Secretary-General shall transmit certified true copies thereof to all Governments of States that have signed this Convention or acceded to it. Artikel 4 van het Verdrag blijft onverlet. Artikel 19 Toon relaties in LiDO. Contactgegevens overheden Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Naar aankondigingen over uw buurt. Indien iemand op heterdaad wordt betrapt zijn de met het toezicht belaste ambtenaren van beide Verdragsluitende Partijen, ook ter vervanging van de bevoegde ambtenaren van de andere Partij, gerechtigd de vereiste bescheiden te onderzoeken, de kentekenen inrernationale vaartuigen te identificeren en bewijsmiddelen veilig te stellen.

Toevoegen van wetstechnische informatie Exclusief wetstechnische informatie Inclusief wetstechnische informatie Sluit. Signature, Ratification, Acceptance, Approval and Accession.

COLREG – Translation into English – examples Dutch | Reverso Context

De verklaring kan door de ondertekenaars in het kader van de samenwerking waartoe zij hebben besloten worden aangevuld en door middel van verdere overeenkomsten aan de toekomstige ontwikkelingen worden aangepast, voor zover de twee ondertekenaars dit dienstig achten.

  FRANCONIA NOTCH TRAIL MAP PDF

After the date of entry into force of an amendment to this Convention in accordance with paragraphs of Article VI, any ratification, acceptance, approval or accession shall apply to the Convention as amended.

De Minister van Buitenlandse Zaken, A. Artikel 12 Toon relaties in LiDO. Home Zoeken Favorieten Vacatures. Belalingen de President verhinderd is zijn ambt uit te oefenen of indien hij de nationaliteit bezit van een van beide Verdragsluitende Partijen, geschiedt de aanwijzing van de voorzitter of de plaatsvervanger door de Vice-President of, indien ook deze verhinderd is of de nationaliteit bezit van een van beide Verdragsluitende Bepalignen, door het oudstbenoemde lid van het Internationale Gerechtshof dat niet de nationaliteit bezit van een van beide Verdragsluitende Partijen.

Toevoegen van wetstechnische informatie Exclusief wetstechnische informatie Inclusief wetstechnische informatie Sluit. Artikel 8 Toon relaties in LiDO.

Elke Verdragsluitende Partij is verantwoordelijk voor het faciliteren van de uitvoering van de audit en de implementatie van een actieprogramma teneinde een vervolg te geven aan de bevindingen, op basis van de door de Organisatie opgestelde richtlijnen. De Regeringen vragen daartoe een aanbeveling van de Eemscommissie. Doordat er een grote regeling is gekozen kan de vergelijking enkele minuten duren.

COLREG – :: voorheen

De prielen en de Westerbalje behoren niet tot dit gemeenschappelijke visserijgebied. Artikel 24 Toon relaties in LiDO. Bijlage Wijzigingen van de Internationale Bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee,als gewijzigd Na het bestaande deel E Vrijstellingen wordt een nieuw deel F ingevoegd dat luidt als volgt: Staatsgrens Toon relaties in LiDO.

Artikel 13 Toon relaties in LiDO. Artikel 41 Toon relaties in LiDO.

Indien hij zijn bemoeiingen als mislukt beschouwt, deelt hij dit aan beide Regeringen mede. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om een link te maken naar een specifiek lid van een artikel. De desbetreffende bepaling treedt na een jaar te rekenen van de ontvangst van de schriftelijke opzegging door de andere Partij af, buiten werking. Kopieer een link link met interantionale. Artikel 12 Toon relaties in LiDO. The Union of Soviet Socialist Republics declares that article II, paragraph 2, of the Convention on the International Regulations for Preventing Collisions at Sea, under which nepalingen States are precluded from becoming parties to that Convention, is of a discriminatory character, and considers that, in accordance with the principle of the sovereign equality of States, the Convention should be open to participation by all interested States without sanvaringen or restriction.

  LEGO 6278 PDF

Artikel 17 Toon relaties in LiDO. Voor de Duitse vissers en jagers zijn evenwel de Duitse ambtenaren belast met het toezicht op de visserij en de jacht bevoegd, voor de Nederlandse vissers en jagers de Nederlandse ambtenaren belast met het toezicht op de voorokming en de jacht. Amendments to the Regulations.

Toon volledige inhoudsopgave A. Aanvaringdn beslissingen van de commissie binden de Partijen. Overwegende dat het noodzakelijk is doelmatige maatregelen te treffen voor de instandhouding en het rationele gebruik van de bestaande hulpbronnen binnen de gebieden waar Zij onderscheidenlijk rechtsmacht uitoefenen. Indien bij de werkzaamheden volgens artikel 4 de Bondsrepubliek Duitsland ten behoeve van het vaarwater naar Emden een oplossing verlangt, die verder gaat dan hetgeen voor internationalee afwenden van nadelige gevolgen voor het vaarwater naar Emden noodzakelijk is, dient zij een bijdrage te leveren ter grootte van de daaruit voortvloeiende extra kosten.

Any amendment to the Regulations proposed by a Contracting Party shall be considered in the Organization at the request of that Party.

Translation of “COLREG” in English

Andere deskundigen kunnen tot de zittingen van de Eemscommissie worden uitgenodigd. Het Gemeenschappelijke Plan dient voortdurend te worden aangepast aan de wetenschappelijke inzichten, alsmede aan de behoeften van de havens en aan de economische behoeften van de Verdragsluitende Partijen. Artikel 40 Toon relaties in LiDO. Artikel 30 Toon relaties in LiDO.

Deze in de Nederlandse en de Duitse internatiionale op te stellen voorschriften worden in overeenstemming met de nationale wetgeving uitgevaardigd. Artikel 48 Toon relaties in LiDO. Acties Authentieke versie downloaden pdf Odt-formaat downloaden Xml-formaat downloaden Technische informatie Permanente link. Tot de Eemsmonding behoren niet de aanwezige havens, aanlegplaatsen en afvoerkanalen der uitwateringssluizen; de begrenzing van de Eemsmonding volgt bij de havens, aanlegplaatsen en afvoerkanalen der uitwateringssluizen de buitenzijde van de havenhoofden en van de andere bouwwerken alsmede de verbindingslijnen van de koppen der havenhoofden of de buitenkoppen van de overige bouwwerken.